hit
counter

نزدیک ترین رخدادهای تحصیلی

ارتباط با ما

برای ارتباط با مشاوران درخت دانش از طریق تلفن ثابت با شماره 9099072943 (بدون پیش شماره) تماس حاصل فرمایید.
تماس

ارتباط با ما

تهران - خیابان دکتر قریب - کوچه دعوتی - پلاک 47

تلفن : 9099072943

وب : مشاوره تحصیلی درخت دانش

نتایج بدون کنکور نیمسال دوم دانشگاه آزاد No ratings yet.

نتایج بدون کنکور نیمسال دوم دانشگاه آزاد

برای اولین بار طی سالهای اخیر دانشگاه آزاد، پذیرش بدون کنکور را حذف و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی و شرط معدل را لحاظ کرد. همانطور که اطلاع دارید در تاریخ 27 دی ماه 96 دانشگاه آزاد پذیرش خود را بر اساس سوابق تحصیلی در دو مقطع کارشناسی و کاردانی شروع و تا روز 15/11/96 برای مقطع کارشناسی ادامه داشت.

نتایج مرحله دوم تکمیل ظرفت دانشگاه آزاد برای کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته اعلام شد، متقاضیان و داوطلبان می توانند برای دریافت نتایج خود با مشاوران درخت دانش در ارتباط باشند.

نتایج بدون کنکور نیمسال دوم دانشگاه آزاد

نتایج کاردانی بدون کنکور بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد نیمسال دوم 96 اعلام شد.

مشاهده نتایج بدون کنکور کاردانی نیمسال دوم 

ثبت نام علمی کاربردی بدون کنکور بهمن 96

ثبت نام بدون کنکور کاردانی در دانشگه علمی کاربردی هم اکنکون امکان پذیر می باشد برای ثبت نام خود می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دریافت دفترچه و مشاهده شرایط ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی بهمن 96

 

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه ازاد هم امکان پذیر می باشد.

 

برای مقطع کاردانی تا روز 26 بهمن ماه تمدید شد.

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد بهمن 96

نکته مهم :

افرادی که مورد پذیرش قرار نگرفته اند می توانند نسبت به ثبت نام دوباره اقدام کنند برای ثبت نام خود می توانید با مشاورین ما تماس بگیرید

اعلام نتایج بدون کنکور نیمسال دوم دانشگاه آزاد

طبق اطلاعات سنجش دانشگاه آزاد در روز 24/11/96 نتایج بر روی سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

برای مشاهده نتایج خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

مشاهده نتایج بدون کنکور براساس سوابق تحصیلی

زمان و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان برای ثبت نام

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان بدون کنکور دانشگاه ازاد بهمن96-97 ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼـﺎً در ﺗـﺎرﯾﺦ  96/11/25 ﻟﻐﺎﯾﺖ دوﺷﻨﺒﻪ 96/11/28 ﺷﻨﺒﻪ با در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺪارک ﻻزم ﺟﻬـﺖ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم ﺑـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی مربوط ﮐﻪ ﻧﺸـﺎﻧﯽ و  ﺗﻠﻔـﻦ آﻧﻬـﺎ در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ  ﻣﺮﮐـﺰ  ﺳـــــــﻨﺠﺶ و ﭘـــــــﺬﯾﺮش داﻧﺸـــــــﮕﺎه  ﺑـــــــﻪ آدرس:  و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داﻧﺸـﮕﺎه  www.sanjesh.iau.ac.ir آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ آدرس درج ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ نمایید.

نتایج ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد نیمسال دوم بهمن 96-97

پذیرفتــه شــدگان واحــدهای علــوم وتحقیقات، تهران مرکزی، تهـران جنـوب، تهـران شـمال،پزشـکی تهـران،الکترونیکـی، تهـران شـرق، بروجـرد،سنندج، نجفآباد، تبریز، کرج، قم، شیراز، پرند، مشهد ،همدان و ارایه جهت اطلاع از چگونگی و زمان ثبت نام حضوری بدن ازمون دانشگاه ازاد نیمسال دوم 96با مشاوران درخت دانش درتماس باشید.

عــدم مراجعـه پذیرفتــه شــدگان در روز و ســاعت مقرر به منزله انصراف از ثبت نام تلقـی شـده و هـیچ گونـه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

پرونده کلیـه پذیرفتـه شـدگان سـال 1396 جهـت، احراز صلاحیتهای عمومی تحت بررسی است و نتیجـه آن، متعاقباً از طرف دفتر گزینش صلاحیتهای عمومی سـازمان، مرکزی به اطلاع واحدهای دانشگاهی خواهد رسید.

مدارک لازم جهت ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد نیمسال دوم بهمن

پذیرفتــه شــدگان مقطــع کارشناســی پیوســته لازم، است اصل دیپلم کامـل متوسـطه یـا اصـل گـواهی قبـولی، پایان تحصیلات نظـام قـدیم متوسـطه و یـا اصـل گـواهی، اتمام دوره پیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه، به همـراه، تصویر آنها و پذیرفته شدگان مقطـع کارشناسـی ناپیوسـته، نیز لازم است اصل مدرک کاردانی مورد تایید موسسـات، آموزش عالی معتبر و یک برگ تصـویر آن و یـا گـواهی، اتمام دوره کاردانی مورد تایید موسسـات آمـوزش عـالی، معتبــر و یــا اداره کــل تربیــت معلــم وزارت آمــوزش و پـرورش و ریـز نمـرات دوره کـاردانی بـه منظـور معـادل، سازی واحد های درسی به همراه داشته باشند.

میزان شهریه، هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه بدئن کنکور کارشناسی نیمسال دوم96

1-شـهریه پذیرفتـهشـدگان از دو بخـش شـهریه پایـه(ثابت) و متغیر تشکیل شده که در هر نیمسال تحصـیلی از دانشــجویان دریافــت مــی گــردد. عــلاوه بــر دو مــورد، فوقالذکر دانشجویان هر دو مقطع فقـط در بـد و ورود بـه، دانشگاه و در ایـن نیمسـال بایـد مبلـغ 1180000 ریـال بـه، عنوان هزینه خـدمات اموزشـی بـه شـماره حسـاب جـاری، محل دانشگاهی قبولی واریز نمایند..

-2-کلیه پذیرفتهشدگان که قصد ثبت نـام دارنـد بایـد، شهریه، هزینه خدمات آموزشی و مبلغ 27500 ریـال حـق، بیمه دانشجویی را پس از انجام مراحـل ثبـت نـام صـرفاً بـه، حساب جاری واحد یا مرکز دانشگاهی که از طرف محل، دانشگاهی اعلام خواهد شد واریز نمایید.

تا بعداز ظهر روز سه شنبه 24/11/96 نتایج مقطع کارشناسی اعلام خواهد شد.

برای راهنمای دریافت نتایج می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

مشاهده راهنمای دریافت نتایج و ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد_

مشاوران درخت دانش در تمامی مراحل ثبت نام و اعلام نتایج پذیرش براساس سوابق تحصیلی در کنار شما می باشند.
ثبت نام بدون کنکور برای مهرماه 97 دانشگاه آزاد هم همانند ترم بهمن ماه 96 خواهد بود و از مرداد ماه، برای ثبت نام اینترنتی می توانید اقدام نمایید.

لیست رشته های بدون کنکور 97 دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد برای مهر ماه 97 رشته های متنوع تری ارائه خواهد داد و از طریق سایت دانشگاه آزاد می توانید در زمان مذکور مشاهده کنید. در ترم بهمن ماه 96 شاهد تنوع کمتری در رشته ها بودیم اما برای بدون کنکور مهر ماه 97 دانشگاه آزاد امیدواریم رشته های بیشتری ارائه شوند.

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر (نتایج بدون کنکور نیمسال دوم دانشگاه آزاد)می توانید با مشاوران درخت دانش در ارتباط باشید.

به محض اعلام شدن نتایج دانشگاه آزاد در این صحفه لینک نتایج خود را می توانید مشاهده نمایید.

مشاوره تحصیلی درخت دانش

جهت دریافت اطلاعات و رفع سوالات و ابهامات تحصیلی خود همچنین ثبت نام بدون کنکور بهمن ماه دانشگاه آزاد در سراسر ایران بدون گرفتن پیش شماره و از طریق تلفن ثابت با شماره  9099072943 تماس بگیرید تا مشاوران مجرب و آگاه درخت دانش شما را در رفع نیازهای تحصیلی و ارائه اطلاعات به روز راهنمایی نمایند.

Please rate this

درباره نویسنده :

24 نظر

 1. رضا حسینی فوریه 10, 2018 در2:35 ب.ظ- پاسخ

  سلام،نتایج تکمیل ظرفیت کی میاد?و یه سوال دیگه،،،اگه کسی تو پذیرش بر اساس سوابق قبول بشه اما بخواد منتظر نتیجه تکمیل ظرفیت بمونه که اگه ت ظ قبول شد بره ،چیکار باید بکنه?

  • Mobin Hosseini فوریه 12, 2018 در2:51 ب.ظ- پاسخ

   سلام وقتتون بخیر
   تا اخر هفته تمامی جواب ها منتشر خواهد شد پس نگران نباشید.

 2. عيني فوریه 11, 2018 در5:36 ب.ظ- پاسخ

  الان كه رط معدل شده بايد وايسيم پيامك بدن ؟؟؟

  • Mobin Hosseini فوریه 13, 2018 در12:17 ب.ظ- پاسخ

   سلام
   از طریق رسید ثبت نام خود امروز می توانید نتایج را مشاهده کنید

 3. مصطفی فوریه 12, 2018 در5:11 ب.ظ- پاسخ

  سلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی پیوسته ترم دوم کی اعلام می شود

  • Mobin Hosseini فوریه 13, 2018 در12:14 ب.ظ- پاسخ

   درود امروز اعلام خواهد شد

 4. علی فوریه 13, 2018 در9:27 ق.ظ- پاسخ

  سلام . یه سوالی دارم . من که هنوز فارغ التحصیل نشدم به نظرتون شانس اینو دارم دانشگاه ازاد ثبت نامم کنه ؟ هنوز تو مراحل اداری فارغ التحصیلی ام .

  • Mobin Hosseini فوریه 13, 2018 در12:08 ب.ظ- پاسخ

   درود بله مشکلی نداره

   • علی فوریه 13, 2018 در4:36 ب.ظ- پاسخ

    یعنی ثبت نامم میکنن ؟ نه مدرک موقت دارم نه چیزی . کلا هیچ مدرکی ندارم .

 5. hedyeh فوریه 13, 2018 در10:43 ق.ظ- پاسخ

  سلام .مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد میگه نتایج اومده اما توی سایتwww.azmoon.netخبری از نتایج نیست.هنوز نیومده؟؟؟؟

 6. Majid فوریه 13, 2018 در11:47 ق.ظ- پاسخ

  ایا سایت برای ثبت نام کارشناسی باز میشه دیگ؟؟

  • Mobin Hosseini فوریه 13, 2018 در12:04 ب.ظ- پاسخ

   سلام
   احتمالش خیلی پایین در صورتی که تمدید بشه در کانال تلگرام اطلاع رسانی خواهد شد

  • Mobin Hosseini فوریه 13, 2018 در12:08 ب.ظ- پاسخ

   سلام
   احتتمالش خیلی پایین در صورتی که تمدید بشه در کانال اطلاع رسانی خواهد شد

 7. Sarah فوریه 13, 2018 در12:00 ب.ظ- پاسخ

  تو سایت اعلام شده که نتایج امده
  و به نشانی http://www.azmoon.net برید
  ولی اونجا هیچی نیست
  الان ما باید چیکار کنیم

  • Mobin Hosseini فوریه 13, 2018 در12:02 ب.ظ- پاسخ

   سلام
   فعلا اعلام نشده

 8. ... فوریه 13, 2018 در2:10 ب.ظ- پاسخ

  سلام پس نتایج تکمیل ظرفیت آزاد بر اساس آزمون سراسری کی اعلام میشه؟

 9. Sarah فوریه 13, 2018 در2:44 ب.ظ- پاسخ

  سلام
  من کارت ملی هنوز دریافت نکردم میخواستم ببینم برای ثبت نام تو قسمت اسکن مدارک برام مشکلی پیش نمیاد

 10. سامان فوریه 13, 2018 در3:05 ب.ظ- پاسخ

  سلام ،من تو دو زیرگروه انسانی و ریاضی تمام وقت ثبت نام کردم ،ولی الان که کدرهگیری رو برای انسانی میزنم میگه وجود ندارد ولی برای زیرگروه ریاضی که میزنم جوابش میاد ،چرا انسانی رو نمیاره من دوست داشتم حسابداری برم

 11. سامان فوریه 13, 2018 در4:29 ب.ظ- پاسخ

  من الان میتونم دوباره کارشناسی پیوسته ثبت نام کنم تو زیرگروه انسانی تمام وقت ؟

 12. Sarah فوریه 13, 2018 در5:50 ب.ظ- پاسخ

  توروخدا جواب منو بدین من هتوز کارت ملی نگرفتم برا ثبت نام الکتریکی مشکلی برام پیش نمیاد اخه اسکنشو میخواد لطفا جواب بدین

 13. Sarah فوریه 13, 2018 در8:30 ب.ظ- پاسخ

  خواهشمندم جواب منو بدین من خیلی نگرانم

 14. Sarah فوریه 14, 2018 در12:03 ب.ظ- پاسخ

  چرا هیچ کس جواب منو نمیده

 15. نیما مارس 2, 2018 در5:20 ب.ظ- پاسخ

  سلام من جا موندم ثبت نان ازاد هنوز هست؟

  • Mobin Hosseini مارس 5, 2018 در1:55 ب.ظ- پاسخ

   سلام
   نه متاسفانه

ارسال نظر

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.