hit
counter

نزدیک ترین رخدادهای تحصیلی

ارتباط با ما

برای ارتباط با مشاوران درخت دانش از طریق تلفن ثابت با شماره 9099072943 (بدون پیش شماره) تماس حاصل فرمایید.

ارتباط با ما

تهران - خیابان دکتر قریب - کوچه دعوتی - پلاک 47

تلفن : 9099072943

وب : مشاوره تحصیلی درخت دانش

دفترچه بدون کنکور سراسری No ratings yet.

دفترچه بدون کنکور سراسری

زمان آغاز تکمیل ظرفیت دانشگاهها بر اساس سوابق تحصیلی؟

دانلود دفترچه بدون کنکور بر اساس سوابق تحصیلی کنکور سراسری 97؟

مشاوره انتخاب رشته براساس سوابق تحصیلی کنکور سراسری 97؟

لیست رشته های براساس سوابق تحصیلی 97 کنکور سراسری؟

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 97؟

علاوه بر تکمیل ظرفیت در رشته هایی که پذیرش بر اساس شرط شرکت در کنکور یعنی بر اساس کارنامه نتایج کنکور  سراسری 97 می باشد، برای گروه دیگر هم یعنی کسانی که تمایل دارند در تکمیل ظرفیت در رشته هایی که پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی است، شرکت نمایند اعلام خواهد شد.(دفترچه بدون کنکور سراسری)

1 شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی

1 -1 شرايط عمومي و اختصاصي:
– داوطلبان بايد واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين دفترچه راهنما باشند.
– داوطلبان مرد از نظر مقررات وظيفه عمومي، نبايد منعي داشته باشند.
– كليه برادراني كه حداكثر تا تاريخ 30/10/1397 در دوره هاي كارداني (فوق ديپلم ) دانشگاههـا و مؤسسـات آمـو زش عـالي و يـا كـاردانيپيوسته آموزشكده هاي فني و حرفهاي فارغالتحصيل مي شوند و رشته تحصيلي آنها، به تأييد وزارتـين علـوم، تحقيقـات و فنـاوري و بهداشـت،درمان و آموزش پزشكي و همچنين دانشگاه آزاد اسلامي، فاقد دوره كارشناسي ناپيوسته بوده و در مهلت يكساله بعد از اتمام تحصيل و قبـلاز اعزام به خدمت در اين مرحله ثبت نام نموده اندتوجه به نکات زیر داشته باشند.

  • در صورت پذيرفته شدن در رشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي ذيـربط در مقطـع بـالاتر ازكارداني (فوق ديپلم) و با احتساب تعدادي از واحدهاي دوره كارداني (فوقديپلم) در دوره بالاتر به نحوي كه حـداكثر طـول مـدت تحصـيلآنان از كارداني به مقطع بالاتر 2 سال كمتر از طول مدت تحصيل طبق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در همان دوره تحصيلي باشـد، قبولي آنان از نظر نظام وظيفه بلامانع خواهد بود.
  • در غير اين صورت قبولي آنان لغو گرديده و برابر ضوابط آزمون هاي سراسري حـق شـركت در آزمون و يا پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي سال آينده را نيز ندارند.

1-2 شرايط پذيرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی کنکور 97:

داوطلباني مي توانند در اين مرحله پذيرش شوند كه:
– واجد شرايط ضوابط عمومي و اختصاصي مندرج در اين دفترچه بوده و از نظر مقررات وظيفه عمومي منعي نداشته باشند.
– دارا بودن يكي از مدارك تحصيلي معتبر به شرح زير:
– ديپلم كامل متوسطه براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه.
– مدرك پيش دانشگاهي براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه و يا اخذ آن حداكثر تا پايان دي ماه 1397 .
– مدرك كارداني (فوق دپيلم) دانشگاهها و مؤسسات آمـوزش عـالي و يـا شـاغل بـه تحصـيل در دوره كـارداني كـه حـداكثر تـا
.مي شوند فارغ التحصيل 97/10/30
– مدرك كارداني ( فوق ديپلم) و يا شاغل به تحصيل در دوره كارداني كه حداكثر تا 30/10/97 فارغ التحصـيل مـي شـوند (بـراي
داوطلبان داراي ديپلم فني و حرفهاي يا كاردانش كه فاقد مدرك پيش دانشگاهي مي باشند .)

تبصره پذیرفته شدگان براساس سوابق تحصیلی کنکور سراسری 97

تبصره: مدرك كارداني دانش آموختگان دورههاي كارداني پيوسته، به جاي مدرك پيش دانشگاهي ملاك عمل واقع مي شود.
در صورتي كه داوطلبي يكي از شرايط فوق را نداشته باشد، حتي در صورت ثبت نام و انتخاب رشته و قرار گرفتن در رديف قبـول شـدگان نهـايي دراين مرحله، قبولي وي « كانلميكن » تلقي ميشود و مؤسسات آموزش عالي محل قبولي از پذيرش او معذور خواهند بود. لذا به داوطلباني كـه شـرايط مورد نظر را ندارند و يا احتمال مي دهند تا تاريخ مقرر مدارك فوق را كسب ننمايند، تأكيد ميشود كه به هيچ وجه در اين مرحله شركت نكنند.

2 گزينش دانشجو در تکمیل ظرفیت کنکور 97:

گزينش دانشجو در اين مرحله فقط معدل كتبي داوطلبان واجد شرايط ملاك و مبناي پذيرش قرار ميگيرد و اسامي پذيرفتهشدگان در يك مرحله وبه طور يكجا اعلام ميگردد. هر داوطلب با توجه به شرايط وي ( از نظر سهميه، بوم و …) و بر اساس معدل كتبيديپلم، به اولين كدرشته انتخـابي كـهاز نظر علمي برتري دارد ( در مقايسه با ساير داوطلباني كه شرايط مشابه وي را دارند)، در صورت وجود ظرفيت معرفي ميشود.

به منظور اعلام اسامي پذيرفته شدگان، اقدامات زير انجام مي گردد(دفترچه بدون کنکور سراسری):
– بررسي كدرشتههاي انتخابي داوطلبان و ذخيره كردن آنها به همراه ساير اطلاعات آنان.
– تعيين نقطه يا اولويت قبولي هر داوطلب با توجه به شرايط و وضعيت وي ( از هر لحاظ) و مقايسه اي كه بين هر داوطلب با ديگر داوطلبان با وضـعيت مشابه وي انجام مي گيرد.

– اعلام اسامي پذيرفته شدگان.

تبصره: از آنجا كه پذيرش داوطلبان صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي (معدل كتبي ديپلم) صورت مي پذيرد و نظر به اينكه دروس امتحاني داوطلبان ديپلمه با توجه به نوع ديپلم آنان (رياضي، تجربي، انساني و …) متفاوت است، لذا چنانچه نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي كه متقاضي آنميشود متفاوت باشد، درصد اعمال معدل كتبي متفاوت خواهد بود كه در اين خصوص توجه داوطلبان را به جدول ذيل معطوف ميدارد.

زمان اعلام شده جهت ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی کنکور 97

زمان انجام انتخاب رشته  از روز شنبه تاریخ 4/9/97 شروع و تا یک هفته بعد یعنی تاریخ 19/9/97 ادامه خواهد داشت.  افراد متقاضی شرکت در تکمیل ظرفیت بر اساس سوابق تحصیلی می توانند در تاریخ مذکور با مراجعه به سایت www.sanjesh.org با مطالعه دفترچه و انتخاب رشته ای درست و منطقی حداکثر تا 50 کد رشته محل را انتخاب نمایند البته پیشنهاد ما به شما دوستان این است که شانس طلایی موفقیت و آینده تحصیلی خود را با مشاوران درخت دانش رقم بزنید تا با اطمینان خاطر بتوانیدقبولی در  رشته مورد علاقه خود را بدست آورید.

شرط شرکت در تکمیل ظرفیت بر اساس سوابق تحصیلی(دفترچه بدون کنکور سراسری)

نا گفته نماند دوستانی که متقاضی انتخاب رشته های  بر اساس سوابق تحصیلی هستند و قبلا در آزمون سراسری شرکت نکرده اند، حتما باید مبلغ 200000 ریال را واریز نمایند بعد به پر کردن تکمیل ظرفیت اقدام کنند.

انتخاب رشته کنکور سراسری 97 را با دقت بالا انجام دهید، که نیازی به تکمیل ظرفیت کنکور 97(دفترچه بدون کنکور سراسری) نداشته باشید. انتخاب رشته کنکور 97 را به مشاوران درخت دانش بسپارید.

اسامی بعضی از رشته های معرفی شده در تکمیل ظرفیت بر اساس سوابق تحصیلی در گروه ریاضی و فنی

اقتصاد کشاورزی، ریاضیات و کاربردها، فیزیک، علوم کامپیوتر، آمار، کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندسی پزشکی، شیمی کاربردی، مهندسی شهرسازی، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مهندسی هوافضا، مهندسی مواد و متالورژی و ….

اسامی بعضی رشته های معرفی شده در تکمیل ظرفیت بر اساس سوابق تحصیلی در گروه علوم تجربی

مهندسی طبیعت، مهندسی علوم دامی، گیاه پزشکی، علوم و مهندسی خاک، زمین شناسی، علوم و مهندسی محیط زیست، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، اقتصاد کشاورزی، شیمی محض، علوم و مهندسی شیلات، زیست شناسی دریا، اقیانوس شناسی، مهندسی فضای سبز، مهندسی صنایع چوب و ….

اسامی بعضی رشته های معرفی شده در تکمیل ظرفیت بر اساس سوابق تحصیلی در گروه علوم انسانی(دفترچه بدون کنکور سراسری)

کاردانی علوم ورزشی، جغرافیا، زبان و ادبیات عربی، علوم ورزشی، اقتصاد، معارف اسلامی، معارف اسلامی و اخلاق، معارف اسلامی و ادیان، معارف اسلامی و تاریخ، معارف اسلامی و کلام و …

اسامی  رشته های معرفی شده در تکمیل ظرفیت بر اساس سوابق تحصیلی در گروه هنر

مرمت آثار تاریخی، فرش، هنر اسلامی، ارتباط تصویری

اسامی  رشته های معرفی شده در تکمیل ظرفیت بر اساس سوابق تحصیلی در گروه زبان خارجه(دفترچه بدون کنکور سراسری)

زبان و ادبیات انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی

تکمیل ظرفیت سراسری حالت دوگانه ایی داشت به طوری که برای اولین بار در کنکور سراسری 96،  به صورت دو دفترچه منتشر شد. رشته های با کنکور و رشته های با سوابق تحصیلی

برای دانلود دفترچه تکمیل ظرفیت بر اساس سوابق تحصیلی سال 96 بر روی لینک زیر کلیک نمایید. به محض منتشر شدن دفترچه پذیرش براساس سوابق تحصیلی کنکور سراسری 97 در لینک زیر می توانید مشاهده نمایید.

دانلود دفترچه تکمیل ظرفیت سراسری پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی سال 96

دانلود دفترچه پذیرش براساس سوابق تحصیلی کنکور سراسری 97

تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 97

برای دانلود دفترچه تکمیل ظرفیت سراسری در دانشگاه های روزانه و شبانه  فرهنگیان و رشته های مازاد ظرفیت 96 می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود دفترچه تکمیل ظرفیت سراسری97 

مشاوره تحصیلی درخت دانش

مشاوران و کارشناسان تحصیلی درخت دانش در تمامی مراحل انتخاب رشته تکمیل رشته کنار شما دوستان خواهند بود. مشاوره انتخاب رشته بدون کنکور صرفا براساس سوابق تحصیلی، مشاوره برنامه ریزی درسی کنکور 9مشاوره تکمیل ظرفیت سراسری، معرفی منابع درسی کنکور 98، حذفیات کنکور 98 و …. قسمت کوچکی از خدمات مشاوران درخت دانش خواهد بود.

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت و کنکور سراسری 97 را به مشاوران درخت دانش با کمترین هزینه بسپارید.

راههای ارتباطی با کارشناسان و مشاوران درخت دانش

شماره تماس: 9099072943

کانال تلگرامhttp://t.me/derakhte-danesh
اینستاگرام سامانه مشاوره تحصیلی درخت دانش

 

Please rate this

درباره نویسنده :

یک نظر

  1. بابک دسامبر 1, 2017 در12:15 ب.ظ- پاسخ

    با سلام و خدا قوت به شما مشاوران دلسوز و زحمت کش،گروه آزمایشی من در کنکور 96 علوم ریاضی بوده،اما بعد آمدن دفترچه ی تکمیل ظرفیت تصمیم گرفتم که رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی ثبت نام کنم.شانس من با توجه به این که معدل کتبی دیپلمم 12.70صدم است و استان بومی من فارس هست،در رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه صنعتی شاهرود که بر اساس سوابق تحصیلی در مرحله ی تکمیل ظرفیت دانشجو می گیرد،چقدر است? در ضمن ظرفیت رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه صنعتی شاهرود12نفر است.تو رو خدا بهم جواب بدید برام خیلی اهمیت داره.با سپاس

ارسال نظر

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.