مطالب تصادفی

رفع محرومیت کنکور 98

رفع محرومیت کنکور ۹۸

لغو محرومیت از کنکور 98 چیست؟(ارسال درخواست مجوز شرکت در کنکور سال بعد می باشد) رفع محرومیت از کنکور ۹۸...

انتخاب رشته رایگان کنکور

انتخاب رشته رایگان کنکور

انتخاب رشته رایگان کنکور سراسری 98 را چگونه انجام دهیم؟ (به صورت حضوری و غیرحضوری) فاکتورهای انتخاب رشته کنکور سراسری...

نفرات برتر کنکور سراسری 98 اعلام شدند

نفرات برتر کنکور سراسری ۹۸ اعلام شدند

نفرات برتر کنکور سراسری 98 امروز سه شنبه 15 مرداد ماه 98 اعلام شدند که برای هر گروه آزمایشی 10...

انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد 98

انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد ۹۸

زمان انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد 98 کی است؟خبر فوری انتخاب رشته دانشگاه آزاد کنکور 98 آغاز شد مطالعه مقاله)...

دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد پزشکی

تاریخ ارسال نوشته: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد پزشکی

دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته های پزشکی ۹۷؟

مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت؟

شرایط انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت؟

لیست رشته ها و شرایط پذیرش انتخاب رشته پزشکی ۹۷؟

و …

در آزمون کارشناسي ارشد سال ۹۷ ،ابتدا کارنامه علمي در اختيار داوطلبان قرار داده شده است تا بتوانند با آگاهي از وضعيت علمي خود،
انتخاب دقيقتری را انجام دهند.

زمان انتخاب رشته محل از تاريخ۷۷/۵/۹۷ لغايت ۰۳/۵/۹۷ به مدت ۴روز خواهد بود. )همزمان ويرايش انتخاب محل تحصيل نيز امكانپذير مي باشد.

کارنامه فقط از طريق سامانه اينترني مرکز سنجش آموزش پزشكي به آدرس ذکر شده قابل دریافت می باشد.

دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد پزشکی

اطلاعات کارنامه ازمون وزارت بهداشت

داوطلبان مي توانند با وارد نمودن کد رهگيری، کارنامه خود را ملاحظه و دريافت نمايند. اين کارنامه حاوی اطلاعات زير مي باشد

۱- مشخصات فردی ۲ –  سهميه ۳ -نمره خام دروس امتحاني به درصد ۴ -نمره کل ترازبه درصد ۵- رتبه در سهميه ۶- رتبه کل داوطلب دربين کليه داوطلبان همان رشته بدون اعمال سهميه رتبه آزاد ۷ -معدل براساس اعالم داوطلب كليه اطلاعات كارنامه بر اساس اطالعاتي كه توسط داوطلب در فرم ثبت نام درج شده و همچنين نمرات اكتسابي داوطلب صادر شده است كه به منزله تائيد شرايط، مدارك و اطالعات اعالم شده از سوي داوطلب، توسط مركز سنجش آموزش پزشكي نمي باشد. (دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد پزشکی)

صدور كارنامه به معني احراز شرايط آن رشته يا پذيرفته شدن داوطلب نمي باشد. داوطلب ملزم است درصورت مجاز بودن نسبت به انتخاب رشته محل تحصيل خود اقدام نمايد.

در هر مرحله از آزمون قبل يا بعد از پذيرش، طي دوره تحصيل و در صورت وجود مغايرت در اطلاعات مندرج در فرم ثبت نام، نوع سهميه، مدارك و ساير موارد ارائه شده توسط داوطلب و يا ناقص و يا ناخوانا بودن مدارك يا ارسال اسكن مدرك ناصحيح، توسط مرکز سنجش آموزش پزشكي(دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد پزشکی) طبق ضوابط اقدام الزم بعمل خواهد آمد از جمله حذف داوطلب از روند سنجش و پذيرش و يا لغو قبولي در آزمون البته در صورت محرز شدن تقلب و تخلف در هر مرحله از آزمون يا حين تحصيل عالوه بر محروم شدن فرد در هر مرحله از تحصيل، متخلف به هيئت بدوی رسيدگي به تقلب و تخلف آزمونها وزارت متبوع بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامي معرفي خواهد شد.

تذکر مهم درباره دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد پزشکی

تذكر مهم : عدم انتخاب رشته محل در زمان مقرر، به منزله انصراف از انتخاب رشته محل و آزمون مي باشد و متعاقباً اقدامي ميسر نمي باشد

-افراد مجاز به انتخاب رشتهمحل تحصيل براساس ضوابط مندرج در شرايط اختصاصي دفترچه راهنمای ثبت نام، جهت حفظ کيفيت پذيرش، در کليه رشته ها حدنصاب مربوطه اعمال گرديده است. بنابراين افرادی که نمره کل آنها کمتر از حدنصاب باشد،(دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد پزشکی) مجاز به انتخاب رشتهمحل نمي باشند. باتوجه به تعداد زياد داوطلبان و محدوديت ظرفيت پذيرش رشته ها در مجموع پذيرش عادی و مازاد، به ترتيب اولويت نمره به تعداد چند برابر ظرفيت پذيرش هر رشته، افرادمجاز به انتخاب رشته محل شده اند. بعبارتي ممكن است افراد به لحاظ نمره اکتسابي علي رغم کسب حدنصاب، جزء چند برابر ظرفيت

پذيرش نباشند و يا ممكن است به دليل عدم کسب حدنصاب، تعداد افراد مجاز به انتخاب رشته محل، کمتر از تعداد مذکور باشد.

روش گزینش(دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد پزشکی)

گزینش دانشجو در هر یک از رشته ها یا مجموعه های امتحانی ازمون کارشناسی ارشد، از بین داوطلبان همان رشته می توانید یا مجموعه امتحانی براساس نمره کل تراز به درصد مندرج در کارنامه، سهمیه و اولویت انتخاب رشته محل که توسط خود داوطلب تعیین شده انجام خواهد شد.

لذا داوطلب موظف است براساس نمره کل اکتسابی، ظرفیت موجود در رشته امتحانی و. یا مجمکوعه امتحانی ضوابط دفترچه راهنما به انتخاب رشته محل تحصیل خود اقدام نمایند.

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد پزشکی ۹۷ را می توانید در لینک زیر دانلود نمایید.

دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد پزشکی

مشاوره تحصیلی درخت د انش

مشاوران مجرب درخت دانش در تمامی مراحل انتخاب رشته وزارت بهداشت مقطع کارشناسی ارشد پزشکی ۹۷ همراه شما خواهند بود برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با مشاوران درخت دانش در ارتباط باشید.

راههای ارتباطی با مشاوران مجرب درخت دانش

شماره تماس: ۹۰۹۹۰۷۲۹۴۳

کانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh
اینستاگرام: سامانه مشاوره تحصیلی درخت دانش

هیچ نظری وجود ندارد