مطالب تصادفی

اعلام نتایج کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

اعلام نتایج کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

اعلام نتایج کارشناسی ارشد وزارت بهداشت زمان اعلام نتایج آزمون ارشد وزارت بهداشت ؟ شرایط و زمان ثبت نام کنکور...

ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت

ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را چگونه انجام دهیم؟ زمان ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت 99 دفترچه...

ضرایب دروس امتحانی پایه دهم

ثبت نام آزمون تیزهوشان سال ۹۹

در این مقاله سعی داریم شرایط و زمان ثبت نام مدارس تیزهوشان را خدمت داوطلبان عزیز به صورت مفید توضیح...

انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۹

چگونه انتخاب رشته کنیم؟ (مطالعه مقاله) ملاک های انتخاب رشته کنکور سراسری 99؟ زمان انتخاب رشته کنکور سراسری 99؟ انتخاب...

ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت

تاریخ ارسال نوشته: 18 فوریه 2020
ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را چگونه انجام دهیم؟

زمان ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۹

دفترچه ارشد وزارت بهداشت

زمان برگزاری کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۹

نتایج کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۹

لیست منابع دروس ارشد وزارت بهداشت ۹۹

شرایط ثبت نام ازمون ارشد پزشکی ۹۹

یکی از آزمون ها و تورنمت های علمی در سطح بالای علمی و با تعداد زیاد شرکت کننده می باشد، در این مقاله سعی داریم پاسه تمامی سوالات ر در بالا خدمت دوستا عزیز به صورت مفید عرض نماییم. سایت ثبت نام ارشد وزارت بهداشت sanjeshhp.ir می باشد که منابع آزمون وزارت بهداشت در مقطع کارشناسی ارشد را هم می توانید در اطلاعیه دوم مشاهده نمایید.

ضوابط و نحوه ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت

شرایط و ضوابط ثبت نام و شرکت در آزمون ارشد وزارت بهداشت شامل شرایط عمومی و شرایط اختصاصی می باشد، که در زیر می توانید مشاهده نمایید.

شرایط عمومی ثبت نام ارشد وزارت بهداشت

داوطﻠﺒﯿﻦ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻳﺮ در ﺗﻤﺎم ادوار ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ :

  •  – ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺳﻼﻣﺖ  و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
  •  ١  – واﺟﺪ ﻛﻠﯿﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺘﺪاول در آزﻣﻮﻧﮫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر
  •  ٢   – اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﻳﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از ادﻳﺎن ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ
  •  ٣  – ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
  •  ۴  – ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺗﺸﻜﯿﻼﺗﻲ ﺑﻪ اﺣﺰاب و ﮔﺮوهھﺎي ﻣﺤﺎرب و ﻣﻠﺤﺪ و ھﻮاداري از آﻧﮫﺎ
  •  ۵  – ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻛﯿﻔﺮي
  •  ۶  – ﻋﺪم اﺷﺘﮫﺎر ﺑﻪ ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﻲ
  •   ٧  – عدم اشتهار به فساد اخلاقی

شرایط اختصاصی ثبت نام ارشد پزشکی ۹۹

در زیر سعی داریم ب طور کلی شرایط اختصاصی ثبت نام آزمون وارشناسی ارشد وزارت بهداشت را خدمت وستان عزیز عرض نموده و در صورت هر گونه ابهام می توانید از طریق شماره تماس ۹۰۹۹۰۷۲۹۴۳ از طریق تلفن ثابت با مشاورین درخت دانش در ارتباط باشید.

۱ – وضعیت تحصیلی داوطلبان

داشتن شرایط عمومی ورود به دوره اموزش عالی

دارا بودن دانشنامه کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری عمومی و مدارک باالاتر

داوطلبانی که طبق مدارک مورد پذیرش جدول مذکور نسبت به انتخاب رشته امتحانی اقدام نکنند در مراحل بعد حذف خواهد شد.

داوطلبانی که میانگین کل کمتر ۱۲ در مقطع کارشناسی کسب نموده اند نمی توانند در این آزمون شرکت نمایند.

عدم اشتغال به تحصیل در کارشناسی ارشد یا سایر مقاطع تحصیلی در دانشگاه مذکور یا هر دانشگاه دیگر

دانشجویان محروم نمی توانند در رشته مورد نظر شرکت نمایند.

داوطلبانی که در آزمون سال گذشته در دوره روزانه قبول شده اند اجازه شرکت در آزمون ارشد پزشکی ۹۹ را ندارند.

داوطلبانی که یک بار در کارشناسی ارشد رایگان پذیرفته شده و این دوره را گذرانده نمی توانند دوباره در این مقطع در دوره روزانه تحصیل نمایند.

واجدین شرایط حداقل تا تاریخ ۳۱/۶/۹۹ می بایست ۲ سال سابقه کار بالینی داشته باشند.

آیا انتقالی در مقطع کارشناسی ناپیوسته امکانپذیر است؟

ﺑﺮاﺳﺎس آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل، ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

وضعیت نظام وظیفه در ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۹

– داراﺑﻮدن ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ھﻮﺷﻤﻨﺪ

داراﺑﻮدن ﻛﺎرت ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﻳﻢ ھﻮﺷﻤﻨﺪ (ﻛﻔﺎﻟﺖ، ﭘﺰﺷﻜﻲ، اﻳﺜﺎرﮔﺮان و ﻣﻮارد ﺧﺎص)

متولدین سال ۱۳۵۲ و قبل ان که تغییر سن نداده باشند

مشمولان فارغ التحصیل مقطع کارشناسی دارای برگ اماده به خدمت بدون غیبت

دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی که تا تاریخ ۳۱/۰۶/۹۹ در سنوات مجاز تحصیلی فارغ التحصیل می شوند.

طلاب علوم دینی دارنده مدرک کارشناسی و دارای معافیت تحصیلی حوزه

و ….

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانیدد از طریق شماره گیری ۹۰۹۹۰۷۲۹۴۳ تلفن ثابت با مشاورین تحصیلی درخت دانش در ارتباط باشید.

شرایط استفاده از سهمیه ها در ثبت نام آزمون ارشد پزشکی ۹۹

داوطلبان باید در انتخاب سهمیه دقت لازم را داشته باشند چون پس ز مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات تغییر سهمی به هیچ گونه امکان پذیر نیست.

سهمیه ها شامل دو نوع سهمیه می باشند:

  • سهمیه آزاد
  • سهمه رزمندگان وایثارگران

آیا سهمیه استعداد درخشان در ثبت نام ارشد پزشکی ۹۹ را داریم؟

داوطلبانی که واجد شرایط معرفی شده استعداد درخشان می باشند توسط دانشگاه اضافه ظرفیت ارائه خواهد شد و داوطلبان استعداد درخشان حتما باید در ثبت نام یکی از گزینه های سهمیه ها را انتخاب نمایند.

نکته قابل توجه نمره و رتبه آزمون سالهای گذشته را با سال ۹۹ مقایسه ننمایید.

داوطلبان فاقد سهمیه رزمندگان و ایثارگران باید سهمیه آزاد را انتخاب نمایند.

در عکس زیر می توانید سهمیه رزمندگان و ایثارگران را مشاهده نمایید.

سهمیه رزمندگان در ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت

 

سهمیه فرد رزمنده در ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت را در زیر می توانید مشاهده نمایید.

 

سهمیه ها در ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت

 

زمان ثبت نام و  ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت

زمان ثبت نام از تاریخ ۲۸/۱۱/۹۸  لغایت ۱۰/۱۲/۹۸ خواهد بود و داوطلبان می توانند در تاریخ مذکور کدرهگیری ثبت نام خود را دریافت نمایند.

ویرایش اطللاعات ثبت نامی خود را می توانید  از تاریخ ۲۵/۰۱/۹۹ تا ۲۷/۰۱/۹۹ به انجام برسانید.

مدارک موردنیاز ثبت نام آزمون ارشد پزشکی ۹۹

حجم هر یک از مدارک ثبت نام باید ۱۰۰-۳۰۰ کیلوبایت باشد.

اسکن عکس ۳در۴

اسکن اصل شناسنامه

اسکن اصل کارت ملی

و…

فرایند ثبت نام آزمون ارشد پزشکی ۹۹

مطالعه و دریافت فرم ثبت نام که شامل اطلاعات زیر می باشد

قسمت اول شامل مشخصات شناسنامه  و ادرس و مشخصات تماس خواهد بود به شکل زیر:

مشخصات داوطلبان در ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت

مشخصات سهمیه ای در ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت

سهمیه در ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت

مشخصات اموزشی رشته امتحانی و حوزه امتحانی

مشخصات عنوان امتحانی ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت

مرحله اخر ثبت نام به دریافت کد رهگیری در ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت

دریافت کد رهگیری ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت

 

ثبت نام از سایت sanjeshhp.ir انجام خواهد شد و کاملا به صورت اینترنتی خواهد بود.

هزینه ثبت نام ۴۵۰۰۰۰هزار ریال و ۶۰۰۰۰ هزار ریال برای دریافت پیامک خواهد بود.

داوطلبانی که متقاضی شرکت در دو گروه آزمایشی خواهند بود باید دوبار پرداخت تحت عنوان انتخاب رشته اول و انتخاب رشته دوم از ۳ گروه باقیمانده انجام دهد.

داوطلبانی که رشته دوم را انتخاب می کنند باید بعد از وارد شدن برای ثبت نام و پرداخت هزینه گروه اول دوباره خروج داده و شماره ملی را وارد کرده و تا خربد کارت دوم را انجام دهند.

دانلود دفترچه ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت ۹۹

داوطلبان می توانند برای ثبت نام دفترچه راهنما ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزاارت بهداشتت بر روی لینک زیر کلیک نمایند.

دانلود دفترچه ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت

زمان اعلام نتایج نهایی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۹۹

همانطور که می دانید ثبت نام کارشناسی ارشدوزارت بهداشت  در بهمن ماه ۹۸ انجام می شود و آزمون آن در روزهای ۲۶ و ۲۷ تیرماه برگزار شد. پس از آن نتایج اولیه کنکورکارشناسی ارشد وزارت بهداشت در روز ۲۲ مرداد ماه برروی سایت سازمان سنجش و آموزش پزشکی قرار گرفت. هم اکنون نیز نتایج اولیه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت بر روی سایت این سازمان قرار دارد. برای دریافت نتایج خود بر روی لینک زیر کلیک کنید.

اعلام نتایج کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

  مشاوره تحصیلی درخت دانش

مشاورین مجرب درخت دانش در تمامی مراحل ثبت نام آزمون ارشد پزشکی ۹۹ ، معرفی منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، ثبت نام کنکور سراسری ۹۹، برنامه ریزی درسی و …. همراهه شما خواهند بود برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با مشاوران تحصیلی درخت دانش از طریق شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۴۳ (شماره گیری با تلفن ثابت) در ارتباط باشند.

 با آرزوی موفقیت برای تمامی داوطلبان آزمون کارشناسسی ارشد وزارت بهداشت

اینستاگرام مشاوره تحصیلی درخت دانش

کانال تلگرام مشاوره تحصیلی درخت دانش

هیچ نظری وجود ندارد