مطالب تصادفی

اعلام نتایج کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

اعلام نتایج کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

اعلام نتایج کارشناسی ارشد وزارت بهداشت زمان اعلام نتایج آزمون ارشد وزارت بهداشت ؟ شرایط و زمان ثبت نام کنکور...

ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت

ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را چگونه انجام دهیم؟ زمان ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت 99 دفترچه...

ضرایب دروس امتحانی پایه دهم

ثبت نام آزمون تیزهوشان سال ۹۹

در این مقاله سعی داریم شرایط و زمان ثبت نام مدارس تیزهوشان را خدمت داوطلبان عزیز به صورت مفید توضیح...

انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۹

چگونه انتخاب رشته کنیم؟ (مطالعه مقاله) ملاک های انتخاب رشته کنکور سراسری 99؟ زمان انتخاب رشته کنکور سراسری 99؟ انتخاب...

برگه ثبت نام کارشناسي ناپیوسته

تاریخ ارسال نوشته: 2 آگوست 2017
برگه ثبت نام کارشناسي ناپیوسته

برگه ثبت نام کارشناسي ناپیوسته

برگه ثبت نام کارشناسي ناپیوسته

داوطلبان کنکور سراسری کاردانی به کارشناسی رشته های پزشکی، فنی مهندسی، علوم انسانی و هنر که در تاریخ ۱۳/۵/۹۶ برگزار می شود باید جهت اخذ پرینت کارت ورود به جلسه با ارائه دادن اطلاعات شخصی خود قبل از برگزاری کنکور اقدام کنند. نکات قابل توجه در باب موضوع برگه ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی و حضور در جلسه(برگه ثبت نام کارشناسي ناپیوسته) به شرح زیر می باشد.

نکات مهم پاسخنامه کنکور کاردانی به کارشناسی

الف- نکات مهمي درباره پاسخنامه در جلسه آزمون به کليه داوطلبان به همراه بسته حاوی دفترچه سوال که توضيحات آن در بند »ج« درج شده است، يك پاسخنامه داده خواهد شد. در مستطيل بالای پاسخنامه نام خانوادگي، نام، شماره داوطلب و رشته امتحاني وی در آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته درج شده است. نمونه قسمتي از پاسخنامه در اين صفحه چاپ شده است که بايستي پس از مالحظه آن به نکات زير توجه شود.

۱ -داوطلب مي بايست به محض دريافت بسته مربوط و قبل از بازنمودن، ابتدا بايد شماره داوطلبي و مشخصات مندرج روی آن را با شماره صندلي و شماره داوطلبي مندرج در کارت شرکت در آزمون خود مقايسه کند تا مطمئن شود بين آنها هيچ اختلافي نيست و در صورت مشاهده تفاوت، بيدرنگ موضوع را به نزديکترين مراقب در جلسه آزمون اطالع دهد و موضوع را دنبال کند تا اختلاف برطرف شود.

۲ -پس از اطمينان از صحت مندرجات بسته حاوی دفترچه سوال و پاسخنامه الزامی است اقدام به بازنمودن پوشش پلاستيکي نموده و با استخراج پاسخنامه امتحاني مشخصات خود را در ذيل پاسخنامه درج و محل مربوط را امضاء نمايد.

۳ -در مستطيل بالای پاسخنامه مطلقاً چيزی نبايد نوشت يا علامتي گذاشت، به غير از محلهای مشخص شده در روی پاسخنامه از نوشتن و يا علامتگذاری در ساير محل ها جداً خودداری شود، در غير اين صورت فرد به عنوان متخلّف معرفي و برابر قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری با وی رفتار خواهد شد.

ب- طرز پاسخ دادن به سوالات:

۱ -جواب سوالات مي بايست فقط در پاسخنامه با پرکردن محل مخصوص فقط به وسيله مداد سياه نرم پررنگ مشخص شود ، برای اطلاع از طرز پرکردن به نمونه پاسخنامه ذيل که در آن به سوال های شماره های ۱ ،۲ ،۳و ۴ به ترتيب پاسخ های فرضي ۴ ،۱ ،۳ و ۲ داده شده است توجه شود. پاسخ هايي که به هر نحو ديگر در پاسخنامه مثالً: (علامت × و يا ü و غيره) و يا در دفترچه آزمون عالمت گذاری و يا نوشته شود قابل تصحيح و نمره گذاری نخواهد بود.

۲ -چون پاسخنامه به وسيله ماشين علامت خوان تصحيح ميشود از کثيف کردن، تاکردن و يا گذاشتن هرگونه علامت و يا اثری بر روی آن خودداری گردد.

۳ -برای هر پاسخ صحيح سه (۳) نمره مثبت و به منظور خنثي کردن پاسخهای حدسي و يا تصادفي برای هر پاسخ غلط يك (۱) نمره منفي منظور خواهد شد. بنابراين به داوطلبان توصيه ميشود اگر پاسخ صحيح سوالي را اصلا نمي دانند به آن سوال جواب ندهند زيرا به سوالهای بدون جواب نمره منفي و يا مثبت تعلق نمي گيرد و اگر به سوالي بيش از يك پاسخ داده شود، همه پاسخ ها غلط محسوب خواهد شد و به آن سوال يك نمره منفي تعلق خواهد گرفت.

برگه ثبت نام کارشناسي ناپیوسته

برگه ثبت نام کارشناسي ناپیوسته

تذكر خيلي مهم:

داوطلبان گرامي الزامی است مستطيلهای مربوط به گزينه انتخابي خود را در پاسخنامه با مداد سياه نرم پررنگ بطور کامل سياه (مشکی) کنند. بديهي است درصورتيکه قسمتي از مستطيل مورد نظر به صورت کامل سياه نشده باشد در اين مورد مسئوليت به عهده داوطلب خواهد بود. نحوه عالمتگذاری به صورت صحيح در نمونه باال مشخص شده است.

ج- دفترچه آزمون و مدت زمان پاسخگويي به آنها(برگه ثبت نام کارشناسي ناپیوسته)

در جلسه آزمون به هريك از داوطلبان يك بسته آزموني که حاوی دفترچه سواالت آزمون به همراه پاسخنامه مي باشد، داده خواهد شد. اين دفترچه آزمون شامل سواالت دروس عمومي، پايه و تخصصي مي باشد و کليه داوطلبان مي بايست با توجه به زمان مشخص شده در جدول زير نسبت به پاسخگويي اقدام نمايند.

جدول مربوط به زمان پاسخگويي سواالت آزمون به تفكيك رشته امتحاني گروه كد و نام رشته امتحاني زمان پاسخگويي(برگه ثبت نام کارشناسي ناپیوسته)

توجه:

سوالات اقليتهای ديني و داوطلباني که زبان خارجي آنها غير انگليسي (فرانسه و آلماني)مي باشد، بصورت جداگانه در اختيار آنان قرار داده خواهد شد و اين دسته از داوطلبان برحسب مورد بايد بجای پاسخگويي به سوالهای فرهنگ و معارف اسالمي و يا زبان انگليسي مندرج در دفترچه آزمون به سوالهای مربوط به معارف غيراسلام و يا زبان خارجي غيرانگليسي انتخابي که در کارت شرکت در آزمون آنان نيز قيد گرديده است، پاسخ دهند.

نکته مهم (برگه ثبت نام کارشناسي ناپیوسته):

کليه دفترچه های سوال آزمون داوطلبان شخصي سازی شده و شماره داوطلبي، نام خانوادگي و نام هر داوطلب بر روی جلد دفترچه آزمون وی درج گرديده است. اين دفترچه ها دارای تنوع بوده و به تناسب در انواع D ،E و F تقسيم ميگردند.

 د – تذکرات خیلي مهم

۱ -در مواردی که کدرشته محلهای انتخابي داوطلبي به صورت منفي »-« مشخص شده، به اين معني است که داوطلب از نظر ضوابط و جنس پذيرش، رشته امتحاني و يا تکرار کد انتخابي واجد شرايط آن کد رشته محل نبوده است و لذا در صورت تمايل به اصلاح، با مراجعه به قسمت ويرايش اطلاعات، نسبت به اصلاح کدرشته محلهای انتخابي خود (با رعايت ضوابط مندرج در دفترچه راهنما) اقدام نمايد.

توجه:

به آن دسته از دانشجويان سال آخر دوره کارداني (فوق ديپلم) که تا پايان شهريور ماه سال جاری (۳۱/۶/۱۳۹۶ ) موفق به اخذ مدرك کارداني خود نمي شوند توصيه ميگردد که نسبت به حذف کدرشته محل های انتخابي خود که صرفاً در نيمسال اول پذيرش دانشجو مي نمايند از طريق سايت سازمان، قسمت ويرايش اطالعات اقدام نمايند. بديهي است در غير اينصورت چنانچه در رديف پذيرفته شدگان قرار گيرند، از آنان ثبت نام به عمل نخواهد آمد و هيچگونه تقاضايي در اين خصوص پذيرفته نخواهد شد.

۲ -داوطلبان علاقه مند به شرکت در گزينش رشته های تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي، اعم از رشته های تحصيلي با آزمون و يا رشته های تحصيلي بدون آزمون (پذيرش براساس سوابق تحصيلي) الزامی است به منظور اطلاع از تاريخ و نحوه انتخاب رشته های تحصيلي در تاريخ ۲۲/۵/۹۶ به پايگاه اطلاع رساني معاونت سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي مراجعه نمايند.

۳ -داوطلبان برای حضور در جلسه آزمون علاوه بر کارت شرکت در آزمون بايد کارت ملي و يا شناسنامه عکس دار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مداد پاك کن، مداد تراش و سنجاق نيز به همراه داشته باشند.

۴ – از ماشین حساب هایی که مارکهای معرفی شده استفاده شود(برگه ثبت نام کارشناسي ناپیوسته). Casio 3600, Casio FX82, Catigia F-618, Pars 4600, Sharp EL-531, Sharp 506 W-BK,

۵ -همراه داشتن وسايل اضافي (بجز وسايل مندرج در بند ۳ ) مانند کيف دستي، ساك دستي، کتاب، جزوه، ماشين حساب (به جز مدلهای مشخص شده در بند ۴،) هرگونه نت و يادداشت، پيجر، تلفن همراه ، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند(حتي خاموش) و… در جلسه امتحان ممنوع مي باشد و داوطلباني که هريك از وسايل مذکور را به همراه داشته باشند، به عنوان متخلّف تلقي خواهند شد.

به داوطلبان اکيداً توصيه ميگردد حتي از نت برداری و يادداشت نمودن جواب پاسخها برای اطالع خود جداً پرهيز نمايند(برگه ثبت نام کارشناسي ناپیوسته).

ضمناً ردوبدل کردن هر وسيله ( از قبيل لوازم التحرير ، نت و … ) در جلسه آزمون و همچنين خارج کردن اوراق امتحاني( از قبيل کارت شرکت در آزمون، دفترچه سوال و پاسخنامه) از جلسه امتحان به عنوان تخلف تلقي و با فرد متخلّف برابر قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری رفتار خواهد شد. ضمناً از آنجائيکه محلي برای نگهداری وسايل اضافي در حوزه های امتحاني پيشبيني نمي شود، از داوطلبان تقاضا ميشود که به هيچ وجه اين قبيل وسايل اضافي را همراه خود به محل حوزه امتحاني نيآورند.

نقص کارت ورود به جلسه و یا باسخنامه افراد

۶ -چنانچه داوطلبان در رابطه با عکس، جنس، دين، زبان خارجي امتحاني و يا نوع معلوليت مندرج در کارت شرکت در آزمون با اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت نامي مغايرتي مشاهده مي نمايند، الزامی است برای پيگيری موضوع روزهای چهارشنبه ۱۱/۵/۹۶ و يا پنجشنبه ۱۲/۵/۹۶ صبحها از ساعت ۳۰:۸ تا ۰۰:۱۲ و بعد از ظهرها از ساعت ۰۰:۱۴ تا ۰۰:۱۸ براساس اطلاعيه پرينت کارت شرکت در آزمون به نماينده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه ذيربط مراجعه نمايند.

بديهي است در صورتيکه در رابطه با ساير مندرجات کارت شرکت در آزمون با توجه به اطلاعات ثبت نامي اشکالي مشاهده نموديد، الزامی است با توجه به توضيحات ذيل کارت و دستورالعمل مربوط با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني www.sanjesh.org و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات نسبت به اصالح آن اقدام نماييد.

۷ -آن دسته از داوطلباني که سهميه آنان مورد تأييد ارگان ذيربط قرار گرفته است بر روی کارت شرکت در آزمون سهميه ايثارگران درج شده است. ساير داوطلبان متقاضي سهميه ايثارگران و همچنين داوطلباني که سهميه آنها مورد تأييد قرار نگرفته است (ارگانهای بنياد شهيد و امور ايثارگران ، وزارت جهاد کشاورزی، سپاه پاسداران و ستاد کل نيروهای مسلح)، الزامی است حداکثر تا تاريخ ۱۳/۵/۹۶ منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش کشور (قسمت ويرايش اطلاعات) مراجعه نمايند و با توجه به توضيحات مندرج در سايت مذکور نسبت به اصلاح سهميه اقدام نمايند تا اطلاعات آنان برای بررسي به ارگان مربوط ارسال گردد و در صورت تأييد در سهميه ذيربط گزينش شوند، در غير اينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچ گونه اعتراضي قابل قبول نمي باشد.

گزینش و اصلاح کارت ورود به جلسه

۸ -آن دسته از داوطلباني که هم اکنون علاقه مند به گزينش در رشته های تحصيلي موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي مي باشند، الزامی است با ورود به بخش ويرايش اطلاعات و خريد کارت اعتباری بوسيله کارتهای عضو شبکه بانکي شتاب که پرداخت الکترونيکي آنها فعال باشد، با پرداخت مبلغ ۵۱۰۰۰ هزار ریال به عنوان وجه ثبت نام، حداکثر تا روز پنجشنبه ۱۲/۵/۹۶ اقدام و مشخصات کارت اعتباری را در محل مربوط درج نموده و نسبت به ثبت اولويتهای مورد نظر خود اقدام نمايند.

۹ – داوطلباني که در زمان تکميل فرم تقاضانامه ثبت نام بند معلوليت را علامت گذاری نموده اند و نوع معلوليت آنان بر روی کارت شرکت در آزمون درج نشده است، چنانچه نياز به منشي دارند الزامی است سريعاً به سازمان بهزيستي محل اقامت خود مراجعه و نسبت به دريافت و تکميل فرم معلوليت اقدام و تا قبل از روز برگزاری آزمون، آن را به نماينده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص تحويل نمايند. در غير اينصورت اقدامي درخصوص تقاضای آنان به عمل نخواهد آمد.

۱۰ -مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارك امتحاني ماهيتاً از مصاديق تخلّف و تقلّب محسوب مي گردد و با داوطلبان متخلّف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری رسيدگي و برخورد خواهد شد.(برگه ثبت نام کارشناسي ناپیوسته)

تاریخ برگزاری آزمون کاردانی به کارشناسی

ه- تاريخ ، شروع فرآيند و محل برگزاری آزمون آزمون کليه داوطلبان عصر روز جمعه مورخ ۱۳/۵/۹۶ برگزار ميگردد.

فرآيند برگزاری آزمون رأس ساعت ۰۰:۱۵( پانزده) بعدازظهر آغاز مي شود. درهای ورودی حوزه های امتحاني رأس ساعت ۳۰:۱۴( چهارده و سي دقيقه) بعدازظهر بسته خواهد شد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درهای ورودی به محوطه و يا سالن های امتحاني ممانعت بعمل خواهد آمد. آدرس حوزه های برگزاری آزمون داوطلبان بر روی کارت شرکت در آزمون آنان درج گرديده است. لذا داوطلبان گرامي الزامی زم است با توجه به نشاني محل اجرای آزمون مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون، نسبت به شناسايي و حضور در حوزه امتحاني خود اقدام نمايند.

کد رشته های حذف شده

و- کدرشته محلهای حذف شده و جديد علاوه بر رشته های تحصیلي مندرج در دفترچه راهنما و اصلاح آدرس برخي از موسسات آموزش عالي اطلاعيه اين سازمان در خصوص اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای آزمون مذکور (مواردی از قبيل حذف رشته ، رشته جديد، اصالح عنوان و…..) از روز يکشنبه مورخ ۸/۵/۹۶ بر روی پايگاه اطلاع رساني اين سازمان به نشاني sanjesh.org قرار مي گيرد. لذا کليه داوطلبان مي بايست در صورت تمايل با توجه به رشته امتحاني که در آن ثبت نام نموده اند، نسبت به ويرايش، اصلاح و يا درج اين کدرشته محل ها در قسمت ويرايش اطلاعات کارت شرکت در آزمون اقدام نمايند.

ز- پاسخگويي به سوالات پرسشنامه ارزيابي محل برگزاری آزمون با توجه به اينکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کيفي حوزه های برگزاری آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و اطالعات برای ارزيابي حوزهها دارد، خواهشمند است نسبت به تکميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در آزمون از تاريخ ۱۳/۵/۹۶ لغايت ۲۰/۵/۹۶ از طريق سايت اين سازمان اقدام نماييد.

برای اطلاعات بیشتر در موضوع آزمون ها، انتخاب رشته کنکور سراسری، دانشگاه بدون کنکور، نظام وظیفه و کنکور و شهریه ها می توانید با مشاورین مجرب درخت دانش در ارتباط باشید.

راههای ارتباطی با کارشناسان و مشاوران درخت دانش شامل(برگه ثبت نام کارشناسي ناپیوسته):

شماره تماس: ۹۰۹۹۰۷۲۹۴۳

کانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh
اینستاگرام: سامانه مشاوره تحصیلی درخت دانش

 

هیچ نظری وجود ندارد